تبلیغات
دانلود نرم افزار + کرک - ساخت یك نصب كننده قدرتمند با نرم افزار QSetup Installation Pro

دانلود نرم افزار + کرک

دانلود نرم افزار+کرک + آموزش برای همه

 

ساخت یك نصب كننده قدرتمند با نرم افزار QSetup Installation Pro

 

نوع مطلب :دانلود نرم افزار+كرك ،

نوشته شده توسط:شیخعلیشاهی

ساخت یك ویزارد یا سحل آموز نصب نرم افزار وتنظیمات حرفه ای در نصب وحذف وحفاظت از نسخه های نرم افزار ها وگذاشتن حالت آزمایشی Trial یا Demo  برحسب تاریخ ویا تعداد روز وكلی امكانات برنامه نویسی و ارائه نرم افزار بر روی CD خروجی با زبان فارسی و...همه را شما می توانید در نرم افزار قدرتمندQSetup Composer Pro یا QSetup Installation Pro داشته باشید.

the collection of data from which the target Setup program is produced by the Composer program Protect of your Software Setup Will Expire By FIXED date OR number of days - Span CDs - Burn CD - auto run And Other Management Your Software And Programs And ...

 (( دریافت وتوضیحات بیشتر در ادامه مطلب - Download in Continue ))

 QSetup Installation Pro V8.5.1.2 + Crack فارسی

 

حتماَ تا حالا برای شما پیش آمده است كه بخواهید برای نرم افزار های خود ویا فایل های ساخته شده خود یك ویزارد یا نصب كننده درست كنید تا كار بر بتواند نرم افزار را به راحتی نصب نماید. شما می توانید با نرم افزار قدرتمندی مانند Install Shield تمام این كار ها را انجام دهید اما حجم این نرم افزار زیاد است ودریافت آن از اینترنت برای  شما سخت.

شما نگران نباشید شما می توانید با نرم افزار مشابه دیگری كار خود را بدون درد سر انجام دهید((با حجمی كمتر از 2 مگابایت)) حالا چه نرم افزاری بهتر است یا قابلیت های بهترین نرم افزار ها را دارا می باشد . توسیه ما به شما استفاده از نرم افزار قدرتمند QSetup Composer Pro است شما با این نرم افزار می توانید برای نرم افزار های خود یك نصب كننده قدرتمند درست كنید.

نرم افزار QSetup Composer Pro V8.5.1.2 + Crack دارای توانایی های بسیاری است كه تعدادی از آنها را در زیر می بینید

حفاظت از نرم افزار وفایل های همراه آن

زبان فارسی در خروجی برای فارسی زبانان

قابلیت تعریف حالت Trial یا آزمایشی برای نرم افزار شما (نصب كننده)

تایین نوع كمپرس یا فشرده سازی در جهت كوچك كردن حجم فایل نهایی SETUP.EXE

قابلیت ساخت اتوران Auto Run برای نصب كننده ورایت بر روی CD

قابلیت ادغام فایل های لازم وپشتیبانی  وكمكی درنسب واجرای نرم افزار

امان اضافه كردن حالت به روز رسانی Update به  نرم افزار در حال نصب جهت دریافت (( جدید ترین ورژین به اینترنت متضل شوید))

تنظیمات كلی در  رجیستری - كادر نصب كننده -  زبان - میانبرها- مسیر ها - حالت ها وكلی امكانات دیگر كه امكان درج آنها نیست

در كل نرم افزار قدرتمند QSetup Composer Pro نرم افزار مناسبی برای ساخت Wizard نصب نرم افزار است كه دست شما را در ساخت وتنظیمات حرفه ای یك نصب كننده یا اتوران باز گذاشته است وتوسیه ما این است كه حتماَ دانلود كنید تا از قابلیت ها وامكانات جالب این نرم افزار قدرتمند لذت ببرید.

ویزارد نصب

به زبان سازنده:

English Help:

A project is the collection of data from which the target Setup program is produced by the Composer program.

To start a new project - click the [New Project...] button.

Project Definition

Project name
Give your project a simple name that will help you identify the current project.
Examples can be "Word2000" or "Excel97".

Project Directory
The project directory is the place where the output of the Composer program will be placed. By default the Composer program will create a subdirectory with the name of the project starting from the "Projects" subdirectory under the Composer program directory.

Media File Name
This will be the name of the target Setup output file (the installation file you will deliver to your customers). This file is created by the composer when you press the [Compile] button (located at the Right/Bottom of the composer screen). This file will be placed in the "Project Directory".

Copy File To...
After you compiled a Media file you can copy it to another location by clicking the [Copy File To...] button. You can perform the same operation by Right Clicking the [Compile] button and selecting: "Copy Media To...".

Program Descriptive Name
This is a descriptive name that is normally composed of 2 or 3 words (some times refers to as the "Product Name").
This name will be used by the Setup program when creating shortcuts to your program in the Start/Program menu, and other places.
Example - "Word for Windows" or "Netscape Navigator".

Program Version
Enter here the version of your program. If you check the Automatic check box, the composer program will constantly update this field by reading the version stamp from the program's target executable resource table (defined in the Files page). This field is used during installation to create some registry keys.

Company Name
Enter here the name of your company. This field is used during installation to create some registry keys.


VERY IMPORTANT
You must fill all the above mentioned data items (6). QSetup is using this information when constructing registry entries. If you omit some or all of the items, your program might not install properly under Windows.


Project Handling Buttons

New Project...
Use this button to create a new Setup project.

Open Project...
Use this button to open an existing project for editing. Generally it will be enough to select the existing project from the drop down list of Project Names.

Update Project...
Use this button if you want to modify the "Project Name" and/or the "Project directory".

Save Project As...
Use this button to create a duplicate of the current project.


Create Split Setup

QSetup allows you to create 2 types of setup delivery:
1 Regular Setup - only one Self Extract *.EXE file (up to 4GB size).
2 Split Setup - one small KERNEL file (~170KB) and the rest of the data in another SPLIT file (*.SPLIT) - no size limit.

The idea behind Split Setup is that the user run the KERNEL file, and this file downloads the rest of the data from the Internet, or from a central file server, and then proceed with the setup process.

Download URL
Enter here the URL of your website. When run, the KERNEL will download the SPLIT file from the website using HTTP protocol.
If your SPLIT file is stored in a subdirectory of the website add the name of the subdirectory to the URL.
Example: http://www.microsoft.com/download.
You can also specify here a directory path. This option is useful if you want to store the SPLIT file in a central file server.

Force Download
Usually when the KERNEL starts it will look for the SPLIT file in the same directory where it was started from. If the file is found the KERNEL will use it, if not the KERNEL will look for the file in the specified "Download-URL".
If you want to instruct the KERNEL to always use the "Download-URL" check the "Force Download" CheckBox.

Secret Token
The secret token is a means for added security. It is encrypted and embedded in both the KERNEL file and the SPLIT file. Setup will only take place if the "Secret Token" of both files matches.
Enter here any text you want.

IMPORTANT - for added security, the Secret Token is stored in your registry - not the QSP file.

Request Confirmation Before Download
Instruct QSetup to display a message box requesting confirmation before downloading the SPLIT file.

IIS Server
If you are hosting your website on an IIS server, you will have to set some new MIME types for "Split Setup" to work properly. For more information go to the following page: www.pantaray.com/iis.html.


Non SFX Files

Usually QSetup creates a single Self-Extract (SFX) file. This type of setup delivery is best suited for small setup files (several MB) that are usually downloaded from the Internet.
However if you attempt to create a large setup delivery (tens or hundreds of MB), you would probably deliver your setup on a CD.
For performance reasons, when creating a large CD Setup we recommend that you create a small SFX file that include only small files and leave the large files (Usually Images & Movies) on the CD.

To create such a setup, you only need to mark the large files - on the "Files" page - as "Excluded From SFX File".
All the files marked this way will not be included in the SFX file.
Later when you burn your CD you will need to include those files on the CD as well.
The files must be located on the CD in the same directory where the SFX file is located, or in any subdirectory of this directory.

IMPORTANT - You must make sure that all the "Non SFX Files" have unique names (unless you check the "Build Non SFX Directory Tree" option - described later).


Directory for Non SFX Files
If you define this directory then during the Compile process, all the Non-SFX files will be copied to this directory.
By default this directory will receive the name "NonSFX" and will be located inside your "Project Directory".

Clear Non SFX Directory Before Compile
If this option is checked, all the files (and directories) located in the "NonSFX" directory will be erased before compilation.

Build Non SFX Directory Tree
If this option is checked, then - during compilation - QSetup will attempt to build inside the "NonSFX" directory a new directory tree that will look like the directory tree your setup will build on the target PC during setup. Also during compilation QSetup will place every Non SFX file inside its designated directory. Later on when you burn your CD all that you have to do is copy the CONTENT of the "NonSFX" directory (Files & SubDirectories) to the CD.

IMPORTANT - if your setup includes several files with the same name, the only way to deliver them as NonSFX is by checking this option.

Compress Non SFX Files
When this option is checked, all the NonSFX files will be compressed during compilation. If you select this option, you must NOT allow your customer to use the "Partial" setup option (Described on the "Dialogs" page).
All compressed files will have the extension "._z" added to their name.

PLEASE NOTE
Compressing the NonSFX files will reduce the total size of files on the CD, however this might complicate the setup process as files must be UnCompressed during installation and then copied to the Target Directory.

Force Copy/Compress Non SFX Files
QSetup will copy and/or compress Non SFX Files to the Non SFX Directory only if a file modified since the last time it was copied. If you want to Force the copy/compress operation Check this CheckBox. QSetup will compare files based on their time stamp.


Compression Level­

When creating the Setup file, QSetup compress the file to reduce the total size of the file.
Using this selection box you can select among several levels of compression.
The better the compression the longer it will take to compress the file.
The Default option provides the best compromise between speed & compression.


Language

QSetup includes a comprehensive infrastructure for Multilingual support. Currently more then 30 languages are supported with more to come.

IMPORTANT - Language Support is NOT available in the LITE Version.

English (Default)
Check this Checkbox if you want your Setup project to work in English only.

Selection
Check this Checkbox and then check all the languages you want your project to support.
During Installation the Setup program will select the required language based on the LOCALE information found in the operating system. If a match is not found, the Setup program will default to English.
If you check ONLY ONE language this one will be the selected language - no check performed.

Adding more languages
The language support is based on a text file in the form of an INI file. The files are located in the subdirectory LANG.
If you want to create your own LANGUAGE file, you must copy the "English.lng" file to a new file with a name like "French.lng" and then edit the new file. Detailed instructions can be found in the file "Instructions.txt" located in the LANG directory.
With similar techniques you can also easily edit an existing language file.

Language Files on the Web
We are hosting a special page on our WebSite, were we post various language files that were contributed by users of the program, to visit this page go to www.pantaray.com/language.html.

Language Selection Dialog
By default, During Installation, QSetup will select the required language based on the LOCALE information found in the operating system. If you check the option "Language Selection Dialog", QSetup will present to the end user a selection dialog were he can select the required installation language. This dialog will appear at the very beginning of the installation (just after extract).

Additional Language Support
QSetup provides additional tools for a full language support. Using this dialog you can provide the following PER LANGUAGE information:

License Agreement Text File.
ReadMe Text File #1
ReadMe Text File #2
Program Descriptive Name
Company Name
Top Label
Top Label 2
Bottom Label

Using this dialog you can provide "License Agreement" and/or "ReadMe" files in different languages as well as names and labels.
Add information only for the languages you are interested in.
If some fields are left unused QSetup will use default values from the relevant composer screen. For instance if you leave "Readme Text File #1" empty, QSetup will use the relevant information found on the "Dialogs" page.


Testing Language Support
To properely test your multilingual setup you must adjust your operating system to the language under test.
For more info read the following link: www.pantaray.com/language.html#testing.


Setup Will Expire

Use this option limit the time your setup will be functional.
You have 2 options:

Set a FIXED date for expiration.
Set a number of days after you compile the setup.

When this option is set and the expiration date has elapsed, your user will not be able to run the SETUP PROGRAM any more.


Span CDs

By default QSetup will produce a single Self Extract file.
Sometimes the single file might grow too big to fit on a single CD or other distribution media.
Using this option you can split the single file into several files based on size.
Check this option and set the maximum size of each file (for CDs we recommend 650 MB).

You can set here any value also a fractional number like 1.4 MB if you want to use diskettes.
Don't enter values smaller then 0.6 MB.

Prompting for Next Disk

When extracting files, QSetup will prompt the user for the next disk only if the disk is not found in the Origin directory. Thanks to this behavior, an IT Manager can copy ALL the CDs to one directory and instruct all users to install from this directory without prompting for the next disk.

Force Prompt

This CheckBox is valid only on the developers station. Using this option the developer of the setup can get a better feeling of the setup behavior even though all the setup files are located in one directory.

Burning a CD

Let's say your "Media File Name" is: "MySetup", and you have checked the option "Create Autorun.inf file" on the "Switches" page.

After you compile a SpanCDs setup you will have in the project directory a list of files similar to the following:
autorun.inf
MySetup.exe
MySetup.exe.001
MySetup.exe.002
MySetup.exe.003

When burning this sample you will need 3 CDs.

On the first CD you will place the following 3 files:
autorun.inf
MySetup.exe
MySetup.exe.001

On the second CD you will place the file: MySetup.exe.002.
On the third CD you will place the file: MySetup.exe.003.

* Typically your setup will include 1 or more files with the extension .exe.00?.


Debug

The "Debug" option is an important tool that will help you when you develop your setup.
When this option is checked a special popup window will open when you run the setup, and a list that describe the steps of the setup will appear in this window.

On this PC
When this option is checked the "Debug" window will popup only on the PC on which the setup is being developed. This is the recommended option.

On every PC
When this option is checked the "Debug" window will popup only every PC.Sign Code

With the introduction of WinXP SP2, Signing your Setup file using Authenticode technology becomes a real necessity. After you compile your setup and before you upload it to the web, click the [Sign Code] button to open the "Sign Code" dialog and sign your setup file.
Detailed explanation of the process can be found at: www.pantaray.com/signcode.html.

IMPORTANT - The "Sign Code" dialog is available only in the PRO Version.

Download QSetup Composer Pro OR QSetup Installation Pro This Page + Crack

Download QSetup Composer Pro V8.5.1.2 + Crack Full Version This page

 QSetup Installation Pro V8.5.1.2 + Crack فارسی

برای دیدن تصویر بزرگ بر روی تصویر بالا كلیك كنید

اطلاعات فایل

تعداد نمایش:

   دفعه

نام  نرم افزار:QSetup Composer Pro V8.5.1.2 + Crack  OR

QSetup Installation Pro V8.5.1.2 + Crack

 كاربرد:

Installation Maker ساخت سحل آموز نصب كننده نرم افزار

 

نام فایل:

QSetup.Installation.Pro.V8.5.1.2.+.Crack.exe

حجم فایل:

1.80  MB

پسورد فایل:

www.farsitools.mihanblog.com

امتیازكیفیت:امتیاز كیفیت نسبت به برنامه های مشابه
 

 

كپی برداری از تمام لینكها ومطالب با درج لینك ونام با عنوان:   دانلود نرم افزار + كرك   بلامانع است.Thin Bowel Movements and Hemorrhoids
دوشنبه 28 مرداد 1398 09:51
Hey! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it over.
I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Wonderful blog and excellent style and design.
Dealing With Hemorrhoids
دوشنبه 28 مرداد 1398 02:35
Today, I went to the beach front with my kids. I found a
sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and
screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic
but I had to tell someone!
Free Nude Cams
جمعه 25 مرداد 1398 07:24
I have learn some just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
I wonder how so much attempt you put to make this kind of great informative web site.
Healing Hemorrhoids
جمعه 18 مرداد 1398 10:07
I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers but this article is genuinely a
fastidious article, keep it up.
Hemorrhoids Management
پنجشنبه 17 مرداد 1398 06:46
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same
comment. Is there any way you can remove me from
that service? Thanks!
How to Prevent Hemorrhoids
چهارشنبه 16 مرداد 1398 22:45
Hi to every body, it's my first go to see of this blog; this
website consists of awesome and really excellent stuff in favor of readers.
What Do Hemorrhoids Look like
سه شنبه 15 مرداد 1398 11:39
Thanks in support of sharing such a nice thought, post is nice,
thats why i have read it fully
hurtful hemorrhoids pain
دوشنبه 7 مرداد 1398 23:29
May I just say what a comfort to uncover someone that really understands what
they're discussing on the internet. You actually understand how
to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to look at
this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more
popular given that you surely possess the gift.
Sexy Ass Cams
جمعه 7 تیر 1398 07:39
Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
Extremely helpful info specifically the last part :) I care for such information much.
I was looking for this certain information for a very long time.
Thank you and best of luck.
cialis ou viagra ou levitra forum
شنبه 18 خرداد 1398 05:07

My spouse and I stumbled over here different web page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page yet again.
self-employed
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 15:25
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do
you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!

Appreciate it
foot pain after surgery
دوشنبه 5 تیر 1396 11:49
Loving the info on this internet site, you have done great job on the posts.
http://vegaoocbdxahoz.exteen.com/
دوشنبه 1 خرداد 1396 21:42
Wow, this post is pleasant, my younger sister is analyzing
such things, thus I am going to convey her.
giantfable1443.wordpress.com
شنبه 23 اردیبهشت 1396 10:00
I know this web site provides quality dependent
articles and additional information, is there any other site which provides these stuff in quality?
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 13:05
You're so cool! I don't think I've read through something like this before.
So nice to discover someone with some unique thoughts on this subject matter.
Really.. many thanks for starting this up. This website is something that's needed on the
internet, someone with a bit of originality!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 05:05
Thankfulness to my father who shared with me concerning this web site, this webpage is
truly amazing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


چگونه یک نماز خوب بخوانیم (پناهیان) یکشنبه 8 آبان 1390
گرانترین پاساز ایران + برخی قیمت ها یکشنبه 12 تیر 1390
دانلود آهنگ تو همون حس غریبی که همیشه با منی پنجشنبه 12 خرداد 1390
ترفند= مونیتور شما چند ساعت کار کرده است LG سه شنبه 27 اردیبهشت 1390
رفع مشکل باز نشدن سایت با یا بی (page not Found) www یکشنبه 11 اردیبهشت 1390
ارسال ایمیل گروهی با نرم افزار smartserialmail + آموزش یکشنبه 21 فروردین 1390
کلیپ بره خر D: (گوسفند کله چدنی) چهارشنبه 10 فروردین 1390
کلیپ عبور با موتور از روی لوله (لری یا ترکی) چهارشنبه 10 فروردین 1390
بازی جدید و جالب کربه کشی در قالب فلش swf سه شنبه 24 اسفند 1389
php اسكریپت مدیریت لینك و ثبت لینك خودكار linkman 1.7 جمعه 8 بهمن 1389
پچ جدید كانتر Counter-strike Patch V2.68 پنجشنبه 7 بهمن 1389
راه اندازی یك سایت زیبا با اسكریپت مدیریت محتوای راش سی ام اس RashCMS سه شنبه 7 دی 1389
امنیت بیشتر با غیر فعال کردن اتوران (Autorun) در ویندوز وچند نکته امنیتی چهارشنبه 3 شهریور 1389
افزونه کلیک شمار لینک ها برای وردپرس (Wordpress Plugin) سه شنبه 3 فروردین 1389
راه اندازی یک وبسایت قدرتمند با اسکریپت قدرتمند جوملا (joomla) فارسی (آخرین ورژین) چهارشنبه 19 اسفند 1388
اسکریپت قدرتمند مدیریت محتوا و وبلاگ وردپرس فارسی (Wordpress)(( آخرین نسخه)) سه شنبه 18 اسفند 1388
منوی ثابت جاوا در کنار وبلاگ یا وبسایت شما در سه نوع (javascript) شنبه 15 اسفند 1388
بازدید از صفحات وب با مرورگر قدرتمندAvant Browser (آخرین ورژین فارسی Full Version) پنجشنبه 8 بهمن 1388
ساخت موتور جستجو برای CD - DVD - وبلاگ - سایت و... با Search Engine Composer پنجشنبه 1 بهمن 1388
نرم افزار قدرتمند WinRAR 3.9.0 Full Crakنسخه فارسی بهترین فشرده ساز (نسخه اصل) یکشنبه 29 آذر 1388
فشرده سازی بیشتر با نرم افزار WinRAR 4.8.0 Full NEW Classic نسخه فارسی (تقلبی) سه شنبه 10 آذر 1388
مدیریت و تغییر نام گروهی فایل ها و پوشه ها با نرم افزار Better File Rename v5.4+Crack سه شنبه 3 آذر 1388
ساخت دكمه ها و بنرهای فلش (SWF ) با نرم افزار Alligator Flash Designer 7 دوشنبه 25 آبان 1388
باز کردن چند آی دی با yahoo messenger 8 9 10 وافزایش سرعت یاهو مسنجر دوشنبه 11 آبان 1388
افزایش سرعت سیستم با نرم افزار RegistryBooster v2 & v4.5 (2009-2010) + Crack جمعه 1 آبان 1388
مدیریت و کنترل حرفه ای یک رایانه از راه دور با نرم افزار TeamViewer + Crack پنجشنبه 16 مهر 1388
ترجمه انگلیسی به فارسی یک سایت با یک کلیک بدون نرم افزار 100%رایگان سه شنبه 31 شهریور 1388
صداهای پیام کانتر استریک را فارسی کنید Counter-strike messeng Sound Farsi شنبه 28 شهریور 1388
Fast-Aim برای هدفگیری سریع با Magnum Sniper Rifle در Counter-Strike دوشنبه 23 شهریور 1388
ساخت اسپری از تصاویر برای بازی Counter-strike با Decal Converter شنبه 21 شهریور 1388
لیست آخرین پستها